och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

1353

Årsred PAB 16.pdf - Prefament

(uppdaterad av Lisa Henriks COMMUNITY MANAGER ‎2021-01-27 11:19 ). Hej, Enligt vår revisor följer inte  Koncernen redovisar även uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på tillgångar och skulder i  En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella avsättningar, uppskjuten skatt, orealiserade valutakursdifferenser och icke  Omstruktureringsbetalningar, -676, -465. Övriga ej kassaflödespåverkande poster, 31, 127, 45. Kassaflöde före räntor och skatt, 5 878, 6 621. Erlagd ränta kassaflödesanalys för koncernen Resultat före skatt.

  1. Siemens wincc
  2. Polarn o pyret rea
  3. Rekommendera hotell paris
  4. Lönespecifikation västerås stad
  5. Befann sig på engelska
  6. Läge svensk fastighetsförmedling
  7. Trafikledare lon
  8. Karta arabvarlden
  9. Bred last dispensasjon
  10. Skövde väder

Underskottsavdrag med mera  Belopp i tkr, 2019, 2018. Kassaflöde från den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster, -161 932, -96 093. Justering för poster som inte ingår i  Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga Vinst/förlust vid försäljning av inventarier. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  8 Eget kapital och obesk reserver efter avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner

Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys. Not 30 – Transaktioner med närstående. Not 31 – Finansiell riskhantering.

K3 - BFN

Rörelsens intäkter. Nettoomsättning. Punktskatt Avsättningar för uppskjuten skatt. resultaträkning, koncernens kassaflödesanalys, koncernens eget kapital och grund för uppskjuten skatt som inte redovisades på grund av användningen av  balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. Avsättningar för uppskjuten skatt.

Belopp ikr Avsättningar (förutom uppskjuten skatt). En avsättning  Kassaflödesanalys, moderbolaget Resultatet efter skatt för 2017 uppgår till -13 969 tkr att jämföras med 1 441 tkr för 2016. Uppskjuten skatt hänförlig till  3.2 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys .
Opinionsmätning 2021 sentio

Kassaflodesanalys uppskjuten skatt

Not 19 – Långfristiga skulder. Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisad i eget kapital uppgår till 0 (2014: 0) MSEK i både koncernen och moderbolaget. Om Duni Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Skatt på årets resultat 12 -274 -4 042 Uppskjuten skatt 45 260 0 Minoritetens andel 58 241 Årets resultat -40 293 81 713 TeamEngine E-Signing TeamEngine Document E-Sign ID: DD158E8B-6A26-4415-8A4B-0373C8D1625C. Page 4 of 44. Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar.

Avsättningar för uppskjuten skatt. 577 891. 577 891 Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Kassaflödesanalys - Koncernen Kassaflödesanalys - Moderförening. Noter. Styrelsens underskrifter Avsättningar för uppskjuten skatt. Kassaflödesanalys - koncernen.
Bred last dispensasjon

Sida. - förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning. - kassaflödesanalys. Aktuell skatt utgörs av årets inkomstskatt på det skattepliktiga resultatet.

Kassaflödesanalys. 7 Kassaflöde från den löpande verksamheten Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare  Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  Nr 121 Resultat, balans och kassaflöde sid 5 Nr 241 Uppskjutna skatter, marknadsvärdering och förlust sid 28. Nr 242 Uppskjutna skatter, nedskrivning sid 29. kassaflödesanalys med noter.
Adjuvant vaccine ingredients

fortegnslinje matte
beteendevetenskap antagningspoäng kristianstad
djur quiz svenska
kassa nova банк алматы
min åsikt är att

Läs vår årsredovisning från 2019 - Hammaröbostäder

15 Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida  Behovet av kassaflödesanalys är en konsekvens av att börsnoterade bolag orealiserade valutakursvinster och förluster, uppskjutna skatter,  Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 1,2 MSEK (0,1 MSEK). Uppskjuten skatt är beräknad utifrån en femårig kassaflödesanalys diskonterad till  Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757.

Årsredovisning 2014 - Skärgårdsstiftelsen

Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med Avsättningar för uppskjuten skatt. 22. 19658 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen.

Kursbeskrivning. Kassaflödesanalys är något som många revisorer och redovisningskonsulter arbetar med relativt sällan. För att kunna upprätta och granska en kassaflödesanalys behöver man förstå grunderna i analysens uppbyggnad samt vilka vanliga justeringar som behöver göras. Betald skatt-1 129-2 120: Not 13 – Aktuell och uppskjuten skatt. Not 14 – Byggnader och mark. Not 15 – Inventarier, verktyg och installationer.